आठवड्यातून कितीवेळा आणी कोणत्या वेळी सं’बंध बनवला पाहिजे; याबद्दल तज्ञ काय म्हणतात बघा..

आठवड्यातून कितीवेळा आणी कोणत्या वेळी सं’बंध बनवला पाहिजे; याबद्दल तज्ञ काय म्हणतात बघा..

आपल्याला माहित आहे कि एका आनंदी वै-वाहिक आयुष्यामध्ये रो’मा’न्स किती महत्वाचा आहे आणि पृथ्वीवरील संपूर्ण जी’वनचक्र हे प्र’णय एका शब्दा भोवती फिरत असते. आज एखादा माणूस असो अथवा प्राणी किंवा या पृथ्वीवरील कोणताही स’जी’व प्राणी असो प्रत्येकाच्या जी’वनात या शब्दाला खूप महत्व आहे.

नियमित सं’बंध बनविणे हे खूप महत्वाचे आहे. कारण यामुळे तुम्हाला फ्रेश तर वाटतेच त्याचप्रमाणे तुमच्यामधील प्रेम देखील वाढते. पण अनेक लोकांच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो कि आठवड्यातून किती वेळा आणि कधी प्र’णय केला पाहिजे त्याला काही योग्य काळ वेळ आहे का? तसेच प्र’णय कोणत्या वयापर्यंत केला पाहिजे असे अनेक प्रश्न आपल्या मनामध्ये निर्माण होत असतात,

आणि आज आपण या प्रश्नावर बोलणार आहोत जेणेकरून या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळेल आणि आपण सुद्धा एक आनंदी वैवाहिक जी’वन ज’गाल. आता आपण पाहत असाल कि जर का एखादया जो’डीदाराचे काम जी’वन हे अगदी उत्तमपणे चालू असेल, तर त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद स्पष्टपणे आपल्याला दिसत असतो असे जो’डीदार हे नेहमी हसत खेळत,

आणि अगदी आनंदाने तसेच एकमेकांच्या आनंदात दुःखात सहभागी होऊन राहत असतात. पण अनेक लोकांमध्ये ल’ग्नानंतर काही दिवसांनी या धावपळीच्या जी’वनात आपल्या करिअरची चिं ता, कौ टुंबिक ज बाबदाऱ्या, आपले असणारे राहणीमान, आपला आहार यामुळे अनेक जो’डीदा’रामध्ये काम क्री’डेचे प्रमाण हळू हळू कमी होत जाते.

अशा परिस्थितीत हवे असूनही एखादे जो’डपे त्या गोष्टीचा आनंद घेऊ शकत नाहीत. पण जर ही क्रिया करायच्या वेळी, पती-पत्नी दोघेही शा-रीरिक आणि मा’नसिक दृ ष्ट्या तयार असतील, तर ती क्रिया चांगली होते. आणि आपल्याला आयुष्यातील परमोर्च सुख देऊन जाते, मात्र अनेकवेळा आजच्या या धावत्या ज’गात दोघांपैकी एक तरी असं तुष्ट राहण्याची शक्यता असते.

अशावेळी आपल्या जो डीदा राला नक्की काय हवे हे जाणून घेणे महत्वाच असते. आपला जो’डीदार त्या गोष्टीसाठी तयार आहे का तो या गोष्टीबाबत किती विचार करतो किंवा त्याला या गोष्टीमधून किती आनंद मिळतो हे जाणून घेणेही तितकेच महत्वाचे आहे. चला तर मग जाणून घेऊ आपल्या म नामध्ये असलेल्या प्रश्नांबद्दल.

प्र’णया साठी योग्य वेळ कोणता :- आम्ही आपणास सांगू इच्छितो कि आपण ल ग्नानंतर आपल्या जो’डीदा’राशी लगेच प्र ण य तसेच का म क्री डेची अपेक्षा ठे वण्यापेक्षा, आपण त्याच्यासोबत भा वनिक दृष्ट्या जोडले जाणे खूप महत्वाचे असते. आपणास माहित आहे कि आपले श री र वयानुसार बदलत असते, त्यामुळे वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांची का र्यक्षमता आणि त्याची असलेली इ च्छा ही वेगळी असते.

त्यामुळे का म क्री डा क रण्याची इच्छाही वेगवगेळ्या वेळी उत्पन्न होते. मात्र वै’द्यकीय शास्त्रानुसार बहुतेक लोकांमध्ये का-मेच्छा ही रात्री 3 च्या सुमारास प्रचंड प्रमाणत वाढते त्यामुळे हाच प्र ण य करण्यासाठी योग्य वेळ मानली जाते. कारण यामागे वै द्य कीय कारण देखील आहे खरं तर यावेळी आपल्या श-रीरामध्ये हा र्मो न हे जास्त प्रमाणत स’क्रिय असतात ज्यामुळे आपण या गोष्टीचा प रर्मो च आनंद घेऊ शकतो.

कधी प्र’णय करावा :- वै द्य कीय शा स्त्रानुसार सकाळी प्र ण य केल्याने आपल्या श-रीरात टे स्टो स्टे रॉन आणि उ र्जा पातळीत ल’क्षणी’य वाढ होते. यावेळी आपल्या दोघांचीही ऑ क्सि टोसि नची पातळीही वाढते. मात्र आपल्या वेळांनुसार ज्यावेळी आपण फ्री असता आणि आपण त्या गोष्टीसाठी दोघेही मा न सिक दृष्ट्या तयार असता त्यावेळी प्र ण य करणे योग्य ठरत.

अशावेळी आपल्या दोघांनाही त्या गोष्टीची इच्छा असणे खूप महत्वाचे आहे. किती वेळा प्र ण य करावा :- नुकत्याच झालेल्या सं शोध नातं असे आढळून आले आहे की, म हि लांच्या मा सिक पा ळी च्या दोन आ ठवड्यांनंतर आपण प्रणय केला पाहिजे. कारण यावेळी, म हि लांच्या त्या भागाचा वरचा स्त र सुमारे २० टक्क्यांनी वाढतो आणि ,

अशावेळी म हि लांमध्ये त्या गोष्टीची इच्छा देखील मोठ्या प्रमाणत असते, त्यामुळे यावेळी प्र ण य करणे आपल्या आ रो ग्यसाठी आणि वै वा हिक जी वनासाठी महत्वाचे ठरते. आता प्रश्न असा पडतो कि किती वेळा प्र ण य करावा तर आपणस सांगू इच्छितो कि वै द्यकीय शा स्त्रानुसार या गोष्टीला कशाची सुद्धा मर्यादा नाही. या गोष्टीवर तज्ञ सांगतात कि हे सर्व आपल्या दो घांवर अवलंबुन असते.

कारण प्रत्येक व्यक्तीची शा-रीरिक आणि मा’न’सिक इच्छा आणि क्ष’मता वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे जर आपण या गोष्टीसाठी शा री रिक आणि मा न सि क दृष्ट्या तयार असाल तर आपण आ ठवड्यातून किती वेळा सुद्धा आपल्या जोडी दारां सोबत प्र ण य करू शकता. तसेच ही गोष्ट करण्यासाठी ठराविक वय असावे किंवा एका ठराविक वयापर्यंतच आपण ही गोष्ट करू शकतो असे काही नाही.

माहिती कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा आणि अशी उपयोगी माहिती आपल्या प्रियजणांसोबत नक्की शेयर करा. अशाच अनेक माहितीपुर्ण लेखांसाठी आताच आमचे फेसबुक पेज नक्की लाइक करा.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *